Общи условия за ползване

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ЗДК МАРКЕТ“ ЕООД, наричано по-долу „Рисуване и вино”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.risuvaneivino.bg (наричани по-долу Потребители), от друга.

„ЗДК МАРКЕТ” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, ЕИК: 205238826, със седалище и адрес на управление: гр. София,  жк. Христо Смирненски, бл.36 , вх.Б,ет.1

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта www.risuvaneivino.bg (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на www.risuvaneivino.bg всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „ Рисиване и вино” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „Рисуване и вино”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от регистрираните ни потребители.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за регистрация на всеки Потребител и за сключването на договора между него и „Рисуване и вино”.

Чл. 1 Услугите, предоставяна от „Рисуване и вино” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

(2) „Рисуване и вино” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „Рисуване и вино”.

Чл. 4 (1) „Рисуване и вино” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „Рисуване и вино” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “Рисуване и вино” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) „Рисуване и вино” събира и използва информацията по чл. 3 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени) и съгласно политиката за поверителност на „Рисуване и вино”.

(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор.

(3) За целите на директния макретинг е необходимо изричното съгласие на Потребителя, което се дава чрез платформата на „Рисуване и вино”.

Чл. 6 Личните данни, които потребителя предоставя, както и личните данни, които Рисуване и вино изготвя и генерира в процеса на предоставяне на услугите, се обработват и съхраняват от Рисуване и вино в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни), Закона за защита на личните данни, Политиката за поверителност на „Рисуване и вино” и останалото действащо законодателство .

Чл. 7 (1) За сключване на договор с “Рисуване и вино”, Потребителят е длъжен предварително да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „Рисуване и вино”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия, с Политиката за поверителност на „Рисуване и вино” и да декларира, че е правоспособен.

(2) Чрез натискане на виртуалния бутон „Регистрация“, след съгласие на Общите условия и Политиката за поверителност на „Рисуване и вино”, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „Рисуване и вино”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „Рисуване и вино” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “Рисуване и вино” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(2) След избиране на една или повече услуги, предлагани на уебсайта на „Рисуване и вино”, Потребителят трябва да се регистрира за избраното от него събитие/услуга.

(3) Необходимо е Потребителят да предостави данни за заявка, след което да потвърди заявкятя чрез интерфейса на уебсайта.

(4) При избор на услуга, Потребителят получава потвърждение по имейл, че услугата му е заявена.

Чл. 11 (1) Заявката на услугата се изпълнява след като „Рисуване и вино” се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за услугата.

(3) „Рисуване и вино” не носи отговорност за неизпълнение на услугата в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Чл. 12 (1)Изпълнението на услугата се осъществява в сроковете, описани под събитието. При извънредни обстоятелства „Рисуване и вино” си запазва правото да променя срока за изпълнение, като своевременно информира за това Потребителя.

(2) При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за услуга автоматично се разваля, като „Рисуване и вино” се освобождава от задължението си за изпълнение на заявката.

Чл. 13 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 2-дневен срок преди датата на изпълнение на услугата. При отказ след този срок, Потребителя дължи на „Рисуване и вино” неустойка в размер на 100 % (сто процента) от стойността на заявената услуга.

(2) За да упражни правото си по тази клауза, Потребителят трябва да уведоми писмено „Рисуване и вино” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите, от които се отказва, чрез предоставяне на всички данни за събитието, включително, но не само стойност на услугата, данни на лицето, направило заявката и данни за датата на събитието.

Чл. 14 „Рисуване и вино ” възстановява на Потребителя заплатената от него цена при отказ от услугата, при условията на чл. 13 от Общите условия, по посочена от Потребителя банкова сметка или по друг подходящ начин при изразено желание за това от Потребителя в срок от 14 дни от отказа от заявка.

Чл. 15 „Рисуване и вино” си запазва правото да променя едностранно цените на предлаганите услуги.

Чл. 16 „Рисуване и вино” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

Чл. 17 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „Рисуване и вино” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на „Rosso Paint Wine Bar” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Рисуване и вино”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

(3) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „Рисуване и вино”, Потребителя дължи на „Рисуване и вино” неустойка в размер на 10 000 (десет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава „Рисуване и вино” от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката, когато такива са претърпени.

(4) Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от „Рисуване и вино” услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „Рисуване и вино” за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „Рисуване и вино” и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

(5) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Рисуване и вино”.

Чл. 19 (1) „Рисуване и вино” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2) „Рисуване и вино” има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на „Рисуване и виноr” върху съдържащите се на уебсайта му елементи – обекти на интелектуална собственост.

(3) „Рисуване и вино” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие в потребителския профил на Потребителя. „Рисуване и вино” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Чл. 20 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „Рисуване и вино ” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

(2) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от „Рисуване и вино” услуги.

(3). При прекратяване на договора „Рисуване и вино” дезактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата за достъп до него.

Чл. 21 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 22 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл. 23 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Чл. 24 (1) „Рисуване и вино” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „Рисуване и вино” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай, че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

Чл. 25 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България

Facebook

изграждане: Pixelmind